Na każdy dzień...

MAJ

— 1 —
Nabożeństwo do Najświętszej Panny Maryi i Najświętszego Sakramentu Ołtarza ma być główną cechą życia mego i środkiem dojścia do doskonałości, która jest mi przeznaczona.

— 2 —
Pobożność powinna być stała i niezachwiana. Powinniśmy zdać się na Boga z takim przekonaniem, że nawet gdyby świat cały zwrócił się przeciw nam, nie mógłby nas złamać.

— 3 —
Modląc się do Najświętszej Panny, chwaląc i wzywając Ją, trzeba łączyć się z Panem Jezusem czczącym i kochającym swą Matkę.

— 4 —
Przy Najświętszym Sakramencie serce się rozgrzewa, doświadczenie tego uczy.

— 5 —
Bóg stworzył człowieka na Swój obraz – dla Swojej chwały i dla szczęścia człowieka.

— 6 —
Wyrzekać się trzeba wszelkiej myśli upodobania w sobie, w darach przyrodzonych otrzymanych od Boga lub łaskach i cnotach, które by się zdawało posiadać.

— 7 —
Kapłani zajmują jakby pośrednie miejsce między Aniołami a ludźmi. Przez miłość do Chrystusa Pana zrzekają się wszystkiego. Wybierają Kościół Jezusa Pana za swoją Oblubienicę.

— 8 —
We wszystkich aktach cnót łączyć się z Panem Jezusem, bo tylko tym sposobem mogą mieć one jakąś wartość w oczach Boga.

— 9 —
Pracujcie mężnie, pomimo trudności, a obfitsza będzie nagroda w niebie.

— 10 —
Do nas należy trzymać się wiernie wyznaczonej drogi i Boga słuchać ślepo, bez oglądania się w prawo lub na lewo.

— 11 —
Modlić się gorąco potrzeba, aby Duch Przenajświętszy raczył w większej obfitości darów swoich zstąpić na nas i by zapalił nas do nowego i gorliwszego życia.

— 12 —
Patrzcie w niebo, gdyż nadzieja przyszłego szczęścia zachęca do ofiarności. Ta wzniosła nadzieja zstąpiła z nieba na ziemię tego dnia, gdy Jezus Chrystus po swoim przebolesnym męczeństwie wstąpił na niebiosa.

— 13 —
Serce Jezusa poddaje nam myśli spokojne i pełne miłości bliźniego. Serce Jezusa daje nam zdrowy sąd o rzeczach.

— 14 —
W sprawach Bożych nie ma nic mało ważnego.

— 15 —
W utrapieniach ciała i ducha trwać wiernie przy Bogu, nie szukając ulgi na zewnątrz.

— 16 —
Błagajmy Boga, który jest samą Wszechmocą, a którego dobroć dorównuje mocy. Ale błagajmy z tą wiarą, która nie zna wahania, z tą ufnością, która wszystko może otrzymać, gdyż zna obietnice Boga samego.

— 17 —
Czuwajcie nad sobą bardzo, aby troska o opinię ludzką, miłość własna lub jakaś próżność nie wkradła się do intencji przy waszych czynnościach. Ten robak wszystko by wam pożarł.

— 18 —
Do spowiedzi świętej zbliżać się w duchu zadośćuczynienia Bożej sprawiedliwości.

— 19 —
Duch Święty obficie udziela światła swojej łaski duszom pokornym, w których ma upodobanie.

— 20 —
Od wierności w pracy, w odpowiadaniu łaskom Bożym, zależy prawie cała przyszłość.

— 21 —
Jezu drogi w Najświętszym Sakramencie, pomimo wszystkich pokus i podszeptów miłości własnej, Ciebie chcę mieć zawsze na celu i jedynie dla Twojej świętej miłości wszystko czynić i cierpieć.

— 22 —
Przez grzechy dusza odstępuje od prawa Bożego, od miłości Bożej, dla dogodzenia swemu „ja”.

— 23 —
Bóg sam jest najgodniejszy tego, aby pełnić Jego wolę i to Mu największą chwałę przynosi, gdy się w tej intencji działa.

— 24 —
Duchem służby był ożywiony Jezus Chrystus, nasz wzór, ten Bóg ubogi, który ukrył trzydzieści trzy lata życia swego w najgłębszym cieniu i który rzekł sam o sobie: Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz abym służył.

— 25 —
Zapewne nie nasze usposobienie osobiste stanowi zasługę i wartość Ofiary Mszy świętej, niemniej jest prawdą, że o tyle korzystamy z jej owoców, o ile do niej przynosimy potrzebne usposobienie.

— 26 —
W wielkiej potrzebie duchowej szukać pomocy u stóp Matki Miłosierdzia. Jej po Bogu wszystko zawdzięczamy.

— 27 —
Wszystko, co Pan dopuszcza, jest dla naszego dobra, jednak często z początku nie potrafimy tego dostrzec.

— 28 —
Mądrość Jezusa Chrystusa jest boska w swoim celu, którym jest chwała Boga. Jest boska w swoim źródle, którym jest Duch Boży. Jest boska w swojej zasadzie, którą jest wola Boża. Jest boska w swoim wzorze, którym jest Opatrzność.

— 29 —
Korzystajcie z każdej chwili, bo czas okupiony jest Krwią Przenajdroższą Pana Jezusa i dany nam, abyśmy zapracowali na niebo.

— 30 –
Jezus w Najświętszym Sakramencie jest Bogiem utajonym z miłości ku mnie.

— 31 —
Człowiek wyciszony wewnętrznie przez wiarę, działa kierując wszystko na większą chwałę Boga i pożytek swej duszy.


W górę